Labo Phytophar - Privacy policy

Privacy policy


Privacyverklaring

De term 'persoonsgegevens' zoals gebruikt in deze beleidsregels verwijst naar informatie als uw naam, geboortedatum, e-mailadres of postadres, die kan worden gebruikt om u te identificeren. Labo Phytophar ('Phytophar') zal uw persoonsgegevens niet zonder uw toestemming verwerken. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens verklaren wij dat wij de internationaal erkende normen van bescherming van de privacy volledig zullen naleven. Daarbij garanderen wij naleving door onze medewerkers van strenge normen van veiligheid en vertrouwelijkheid. De volgende paragrafen verklaren hoe en wanneer we persoonsgegevens van u verzamelen.

Bedoeld gebruik van persoonsgegevens

De meeste diensten vereisen geen vorm van registratie. U kunt onze site dan ook bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Echter, een aantal diensten kan registratie vereisen. Wanneer u zich bij ons registreert, is het mogelijk dat u bepaalde velden moet invullen (sommige zijn verplicht en sommige zijn optioneel), en dat u een gebruikersnaam en wachtwoord moet kiezen. Als u er in deze gevallen voor kiest de door ons gevraagde persoonsgegevens niet te verstrekken, zult u waarschijnlijk geen toegang krijgen tot bepaalde delen van de site en kunnen wij uw vraag niet beantwoorden. Phytophar verwerkt persoonsgegevens voor specifieke en beperkte doeleinden waarover we u informeren wanneer we informatie aan u vragen. We kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om producten en diensten aan u te leveren, om de door u gevraagde producten en diensten in rekening te brengen, om producten en diensten waarvan we denken dat die voor u interessant kunnen zijn te verkopen, of om met u voor andere doeleinden te communiceren. De informatie die u naar onze afdeling klantenservice stuurt, wordt alleen gebruikt voor het oplossen van uw probleem en blijft voor het overige geheim. Phytophar bewaart uw gegevens zo lang als redelijkerwijs nodig is voor deze doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke of ethische vereisten die gelden voor rapportage of het bewaren van documentatie.

Geheimhouding van informatie

Phytophar zal uw persoonsgegevens niet verkopen aan, delen met of anderszins verspreiden onder derde partijen. Persoonsgegevens kunnen echter bij gelegenheid worden overgedragen aan derde partijen die voor of namens Phytophar optreden, of in verband met de activiteiten van Phytophar, voor verdere verwerking overeenkomstig het doeleinde (c.q. de doeleinden) waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld. Wanneer openbaarmaking van persoonsgegevens aan een derde partij waarschijnlijk of noodzakelijk is om welke reden dan ook, zal Phytophar waar mogelijk trachten te waarborgen dat de openbaarmaking en het bedoeld gebruik van de gegevens duidelijk worden aangegeven. Deze derde partijen kunnen andere beleidsregels voor de privacy hanteren. We trachten echter te waarborgen dat die derde partijen hetzelfde niveau van bescherming leveren als Phytophar en waar van toepassing, zullen we contractueel vastleggen dat deze de overgedragen gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die uitdrukkelijk door Phytophar worden goedgekeurd. We zullen aan derde partijen geen gegevens over u verstrekken die gevoelig zijn (bijvoorbeeld medische informatie) zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming later altijd intrekken. Wanneer de toestemming wordt ingetrokken, is het mogelijk dat Phytophar bepaalde vragen van u niet meer kan beantwoorden. Phytophar zal, waar uitvoerbaar, derde partijen aan wie uw gegevens zijn verstrekt van de intrekking van uw toestemming op de hoogte brengen.

Recht van toegang

U heeft het recht van toegang tot en herziening van uw persoonsgegevens of deze op uw verzoek te laten wissen. We trachten te waarborgen dat persoonsgegevens bijgewerkt, nauwkeurig en volledig zijn. Wanneer u toegang tot uw persoonsgegevens bij ons wenst of deze wenst te corrigeren, neem dan contact op met info@phytophar.be Uw verzoek zal direct en correct worden afgehandeld. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor een verzoek om correctie, maar voor alle andere verzoeken kan Phytophar een kleine vergoeding vragen om haar kosten te dekken. Verzoeken om persoonsgegevens te wissen zullen onderworpen zijn aan de toepasselijke wettelijke of ethische verplichtingen tot rapportage of archiveren of bewaren van documentatie die aan Phytophar zijn opgelegd.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Ten einde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens die Phytophar on-line verzamelt te waarborgen, gebruikt Phytophar datanetwerken die onder andere worden beschermd door de in het bedrijfsleven gebruikelijke firewall- en wachtwoordbescherming. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot die medewerkers die de gegevens moeten gebruiken, die getraind zijn om deze gegevens correct te gebruiken en die strenge normen van vertrouwelijkheid naleven. Wanneer een medewerker onze beleidsregels en procedures schendt, zullen dienovereenkomstig disciplinaire maatregelen volgen. Naleving van onze beleidsregels en procedures door het personeel wordt regelmatig gecontroleerd en beoordeeld. Hoewel we geen waarborg kunnen geven tegen verlies, misbruik of wijziging van gegevens, proberen we deze betreurenswaardige gebeurtenissen te voorkomen.

Anonieme gegevens en 'cookies'

De meeste informatie die Phytophar van haar website(s) verzamelt, is anonieme informatie, zoals de pagina's die u bezoekt en de zoekopdrachten die u geeft. Als u onze website bezoekt, verzamelen we geen persoonsgegevens van u tenzij u hiervoor toestemming verleent. Anonieme informatie wordt door Phytophar verwerkt om de inhoud van de site te verbeteren en om globale statistieken samen te stellen betreffende personen die onze site gebruiken voor interne marktonderzoekdoeleinden. Zodoende kan Phytophar 'cookies' installeren die de eerste domeinnaam van de gebruiker (bijvoorbeeld 'bigmail.com' van het e-mailadres van 'john@bigmail.com') en de datum en tijd van de toegang verzamelen. Met de 'cookies' zelf kan de identiteit van de gebruiker niet worden vastgesteld. Een 'cookie' is een stukje informatie dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 'Cookies' zijn niet schadelijk voor uw computer. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt als u een 'cookie' ontvangt. Dan kunt u beslissen of u het accepteert of niet.

Spamming

Phytophar laat 'spamming' niet oogluikend toe. Spamming wordt gedefinieerd als het herhaaldelijk en in grote aantallen versturen van ongevraagde e-mails, doorgaans van commerciƫle aard, naar mensen met wie de afzender vooraf geen contact heeft gehad of die deze berichten hebben geweigerd. Echter, wanneer Phytophar van mening is dat bepaalde product- of gezondheidsinformatie of andere informatie voor u van belang is, behoudt ze zich het recht voor u via e-mail op de hoogte te brengen waarbij u de keuze heeft om af te zien van deze dienst.

Persoonlijke informatie en kinderen Phytophar zal niet opzettelijk gegevens van een minderjarige onder de 13 jaar verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder voorafgaande toestemming van een persoon met ouderlijke verantwoordelijkheid (bijvoorbeeld een ouder of voogd) door middel van rechtstreeks off-line contact. We zullen de ouder voorzien van: (1) een kennisgeving van de specifieke soorten persoonsgegevens die van de minderjarige worden verzameld en (2) de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verdere verzamelen, gebruiken of opslaan van die informatie. Phytophar houdt zich in de VS aan de 'Children's Online Privacy Protection Act' (de Amerikaanse wet op de online privacybescherming van kinderen) en respecteert vergelijkbare wetten ter bescherming van het kind die in andere landen gelden.

Links met andere sites

Deze beleidsregels voor de privacy zijn alleen van toepassing op de websites van Phytophar met uitsluiting van de websites van derde partijen. Phytophar kan links met andere websites verzorgen die volgens ons van belang kunnen zijn voor onze bezoekers. We trachten te waarborgen dat deze websites van de hoogste kwaliteit zijn. Echter, ten gevolge van de aard van het World Wide Web, kan Phytophar de kwaliteit van elke link die ze op haar site heeft niet garanderen en is Phytophar dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden.

Neem contact op met Phytophar

Als u vragen of klachten heeft over onze naleving van deze beleidsregels voor de privacy, of wanneer u aanbevelingen of opmerkingen heeft waarmee we onze beleidsregels voor de privacy kunnen verbeteren, neem dan contact op met info@Phytophar.be .

E-mail: info@phytophar.be